Administration för försäkringsgivare

Stora försäkringsbolag. Små pensionskassor. Kommuner. Företag med egna pensionsplaner. Skandikon har kunder av olika storlek och med skiftande behov. Men alla har det gemensamt att de ställer stora krav på att de administrativa processerna ska vara enkla, effektiva och kvalitetssäkrade.

Skandikon har många års erfarenhet av att administrera förmånsbestämda pensionsplaner. Vårt kunnande finns inbyggt i våra processer och i vårt systemstöd Vera som hanterar informationsflödet och alla administrativa tjänster – inklusive våra e-tjänster.

Ekonomitjänster

Vi sköter din löpande redovisning och rapportering, till exempel leverantörs- och kundreskontra, likviditetshantering, bokföring, bokslut och revisorskontakter. Vi tar fram all dokumentation du behöver – publik årsredovisning, interna rapporter, rapporter till Finansinspektionen etc.

Vi kan också hjälpa dig med strategiska beslutsunderlag, till exempel prognoser och simuleringar som visar effekten av olika placeringsstrategier.

Aktuariella tjänster

En ansvarig aktuarie från Skandikon, godkänd av Finansinspektionen, kan ge dig kvalificerad hjälp med beräkningar av pensionsskuld och premier, analyser av förmåner och effekter av olika förändringar, som räntor och livslängdsantaganden.

Också bolag med egen aktuarie kan få stöd från Skandikon, i form av olika beräknings- och rapporteringstjänster. Vi hjälper er att ta fram trafikljusrapporter, FTA-rapporter och kvartalsbokslut.

Försäkringsadministrativa tjänster

Vi har den erfarenhet och de resurser som krävs för att sköta samtliga administrativa uppgifter som förekommer i ett livbolag. Från att samordna faktureringen till att handlägga alla typer av pensionsrelaterade försäkringsärenden, även mycket komplicerade handläggningsfall.

Kundservicetjänster

Vi ser till att försäkringstagare och försäkrade får bra service, snabba svar och trevligt bemötande när de har frågor om sina pensionslösningar. Och om du vill sköter vi skaderegleringen med samma höga ambitionsnivå.

I kundservicen ingår också e-tjänster för både arbetsgivare och anställda. Arbetsgivare kan rapportera, hantera ändringar och hämta information. Anställda kan se sina försäkringar och hämta aktuella försäkringsbesked.

Valcentralen

Skandikons webbtjänst för individuella pensionsval finns på www.valcentralen.se. Den kan användas både för kollektivavtalade tjänstepensionsplaner och för företagsegna lösningar. Genom att de försäkrade loggar in på Valcentralen med e-legitimation och själva gör sina val minskar den manuella hanteringen av blanketter.