Info till externa parter om Skandikons beredskap angående epidemier

 

Policy och metod

Skandikon ska i händelse av epidemi vara förbered för att kunna skydda medarbetare mot sjukdomen och Skandikons verksamhet mot negativ påverkan.

 

Med information och instruktioner till medarbetare ska risken för smittspridning minimeras och eventuella smittade medarbetare komma under vård så tidigt som möjligt. Verksamheten ska organiseras och ledas så att det är lågt beroende av nyckelpersoner och att risken för samtidig smitta av hela arbetsgrupper minimeras. Teknik och arbetsprocesser ska byggas upp så att arbete i stor utsträckning ska kunna ske från annan plats än kontoret, t.ex. i hemmet.

 

Hur agerar Skandikon i samband med nya coronaviruset 2020?

Skandikon har löpande informerat medarbetarna sedan slutet av januari via email och intranät.

I början var budskapet att tjänsteresor till riskområden avråds och personer som kommer hem från riskområden ska vara uppmärksam på symptom och om de uppstår skyndsamt söka läkarvård. Vi hänvisade till UD:s rekommendationer och MSB:s samlade nyheter från svenska myndigheter samt öppnade interna kanaler för frågor och information.

 

Efter hand har riskområdet utvidgats och förutom fortsatt information har restriktioner och instruktioner kommunicerats.

 

Skandikon tillsammans med Skandia beslutade:

  • 2020-02-26: att medarbetare som besökt, eller varit i kontakt med närstående som har besökt, riskområdet ska arbeta hemifrån 14 dagar.
  • 2020-03-02: att införa besöksrestriktioner. Förutom medarbetare säkerställs att personer som besökt, eller varit i kontakt med närstående som har besökt, riskområdet inte besöker Skandikons kontor.
  • 2020-03-06: att alla medarbetare ska ta med sin dator hem efter varje arbetsdag för att med kort varsel kunna besluta att arbeta hemifrån.
  • 2020-03-10: om stopp för tjänsteresor mellan Skandias kontor (dock ej inom Stockholm). Möten ska om möjligt ske på alternativa sätt (Teams, telefon etc.).
  • 2020-03-10: att samtliga kommande större Skandiaarrangerade sammankomster med externa gäster ställas in. Större interna sammankomster begränsas.
  • 2020-03-11: Skandikon beslutar om att separera nyckelgrupper av medarbetare för att minska risken att de smittar varandra eller smittas samtidigt. Medarbetare kommer att arbeta i två separerade byggnader samt från hemmet. Detta arbete påbörjas omgående.
  • 2020-03-12: Separering av nyckelgrupper genomförs så att personalen finns på olika platser
  • 2020-03-13: Separeringen är fullt implementerat fredagen den 13:e.
  • 2020-03-16: Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete så långt det är möjligt, vilket Skandikon följer och utökar därmed separeringen av medarbetare.

 

Vi kommer löpande att justera våra åtgärder efter hur situationen utvecklar sig.

 

Vi kan konstatera att dessa beslut överlag har mottagits positivt av personalen och till dags dato har vi ingen påverkan på Skandikons leveransförmåga.