Se Skandikons förhållningssätt till Coronaviruset

Policy och metod

Skandikon ska i händelse av pandemi vara förberedda för att kunna skydda medarbetare mot sjukdomen och Skandikons verksamhet mot negativ påverkan. Med information och instruktioner till medarbetare ska risken för smittspridning minimeras och eventuella smittade medarbetare komma under vård så tidigt som möjligt. Verksamheten ska organiseras och ledas så att det är lågt beroende av nyckelpersoner och att risken för samtidig smitta av hela arbetsgrupper minimeras. Teknik och arbetsprocesser ska byggas upp så att arbete i stor utsträckning ska kunna ske från annan plats än kontoret, t.ex. i hemmet.

Hur agerar Skandikon i samband med covid-19?

Tidigt i pandemins spridning i Skandikons närområde genomfördes åtgärder för att minimera risk för medarbetare och säkerställa en robust löpande verksamhet. Skandikon etablerade fungerande löpande verksamhet med en övervägande majoritet av medarbetarna baserade i hemmet och har under pandemins gång inte haft störningar i sina processer.

Förhållningssätt vid arbete på kontoret

Skandikon följer FHM rekommendationer och uppmanar alla medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån. De medarbetare som behöver arbeta på kontoret uppmanas att tvätta och sprita händerna samt håll avstånd samt undvika rusningstrafik i den mån det är möjligt. För att underlätta detta så har utökade flextidsramar beslutats.

Anpassningar i arbetstid och på kontoret

Utökade flextidsramar underlättar att planera restid utanför rusningstrafik. Ett antal åtgärder har vidtagits för att möjliggöra bra hygien och underlätta att hålla avstånd på kontoret.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker miljö för kollegor och besökare.

Vi avser att löpande utvärdera hur rutinerna fungerar.