Kvalitetsarbete och hållbarhet

Vårt kvalitetsarbete

Säker hantering av all information är grundbulten i verksamheten för en pensionsadministratör. Information ska lagras säkert, hålla hög kvalitet och vara tillgänglig enbart för behöriga. Men även miljöarbetet är mycket viktigt för Skandikon. Vi väger in miljöaspekter i affärsverksamheten på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket betyder att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar av våra resultat.

Tillvaxt__max-saeling-GFDNXpOsQjU-unsplash

Skandikons informationssäkerhet och miljöledning är certifierade enligt ISO/IEC-standarderna 27001 och 14001. Certifieringen är ett bevis på att Skandikons ledningssystem uppfyller kvalitetskraven i de internationella standarderna för datasäkerhet och miljöarbete.

ISO/IEC 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Certifieringen innebär att företaget har en systematisk metod för att minska negativ påverkan på miljön och samhället.

ISO/IEC 27001 är en internationell standard för ledningssystem för informationssäkerhet. Certifieringen innebär att företaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda känslig information från obehöriga, att informationen är skyddad mot otillåtna ändringar och att den är tillgänglig när den behövs.

Kvaliteten på Skandikons processer för intern kontroll granskas och dokumenteras i tredjepartsintyg enligt ISAE 3402.