Det här är Skandikon

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning. Vi har lång erfarenhet av outsourcing, och väl inarbetade rutiner.

Skandikon är en oberoende tjänsteleverantör, som inte bedriver någon egen kapitalförvaltning. Vårt oberoende gör oss flexibla, både när det gäller vårt erbjudande och vilka vi samarbetar med.

Skandikons arbetssätt och verksamhetssystem är helt anpassade för att hantera tillstånds­pliktig verksamhet. Många av våra uppdragsgivare står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär i praktiken att även vår egen verksamhet står under denna tillsyn – och hanteras i enlighet med FFFS 2005:1.

Våra kunder

Skandikon har ett långvarigt samarbete med många små och stora börsnoterade företag, stiftelser, försäkringsbolag, pensionskassor samt många andra privata, statliga och kommunala företag och organisationer.

I dag är i stort sett alla sparförsäkringsgivare och kapitalförvaltare i Sverige kunder hos oss. Genom att vi har ekonomitjänster och aktuarietjänster samlade under ett tak får våra kunder en samlad bild av såväl skulder och tillgångar som solvens och lönsamhet.

Våra ägare

Skandikon är det gemensamma varumärket för Skandikon Administration AB, Skandikon Pensionsadministration AB och Svensk Pensionsadministration KB. De båda förstnämnda är dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt medan det sistnämnda ägs av Skandikon tillsammans med Försäkringsbranschens Pensionskassa.

Vårt kvalitetsarbete

Säker hantering av all information är grundbulten i verksamheten för en pensionsadministratör. Information ska lagras säkert, hålla hög kvalitet och vara tillgänglig enbart för behöriga. Men även miljöarbetet är mycket viktigt för Skandikon. Vi väger in miljöaspekter i affärsverksamheten på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket betyder att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar av våra resultat.

Skandikons informationssäkerhet och miljöledning är certifierade enligt ISO/IEC-standarderna 27001 och 14001. Certifieringen är ett bevis på att Skandikons ledningssystem uppfyller kvalitetskraven i de internationella standarderna för datasäkerhet och miljöarbete.

ISO/IEC 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Certifieringen innebär att företaget har en systematisk metod för att minska negativ påverkan på miljön och samhället.

ISO/IEC 27001 är en internationell standard för ledningssystem för informationssäkerhet. Certifieringen innebär att företaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda känslig information från obehöriga, att informationen är skyddad mot otillåtna ändringar och att den är tillgänglig när den behövs.

Kvaliteten på Skandikons processer för intern kontroll granskas och dokumenteras i tredjepartsintyg enligt ISAE 3402, och i de delar som gäller pensionsadministration enligt AAF 01/06.

Lars Carlsson
vd
08-508 913 17

Välkommen att kontakta oss

Skandikon
Box 14    
101 20  Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 90C, 6 tr, Stockholm
Telefon: 0771-580 000 

Vd

Lars Carlsson
08-508 913 17

Erbjudande och utveckling

Maria Tärnklev
070-561 84 98

Försäljning

Susanne Walldén
08-508 913 56

Försäkringsadministration

Fredrik Notini
08-508 913 11

Skuld och kostnad

Camilla Hiertner
08-508 913 29

Ekonomi och stiftelseadministration

Karin Liljegren
08-508 913 03

Informationssäkerhet

Daniel Levander
072-506 27 77