Det här är Skandikon

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning. Vi har lång erfarenhet av outsourcing, och väl inarbetade rutiner.

Skandikon är en oberoende tjänsteleverantör, som inte bedriver någon egen kapitalförvaltning. Vårt oberoende gör oss flexibla, både när det gäller vårt erbjudande och vilka vi samarbetar med.

Skandikons arbetssätt och verksamhetssystem är helt anpassade för att hantera tillstånds­pliktig verksamhet. Många av våra uppdragsgivare står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär i praktiken att även vår egen verksamhet står under denna tillsyn – och hanteras i enlighet med FFFS 2005:1.

Våra kunder

Skandikon har ett långvarigt samarbete med många små och stora börsnoterade företag, stiftelser, försäkringsbolag, pensionskassor samt många andra privata, statliga och kommunala företag och organisationer.

I dag är i stort sett alla sparförsäkringsgivare och kapitalförvaltare i Sverige kunder hos oss. Genom att vi har ekonomitjänster och aktuarietjänster samlade under ett tak får våra kunder en samlad bild av såväl skulder och tillgångar som solvens och lönsamhet.

Våra ägare

Skandikon är det gemensamma varumärket för Skandikon Administration AB, Skandikon Pensionsadministration AB och Svensk Pensionsadministration KB. De båda förstnämnda är dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt medan det sistnämnda ägs av Skandikon tillsammans med Försäkringsbranschens Pensionskassa.

Vårt kvalitetsarbete

Säker hantering av all information är grundbulten i verksamheten för en pensionsadministratör. Information ska lagras säkert, hålla hög kvalitet och vara tillgänglig enbart för behöriga. Men även miljöarbetet är mycket viktigt för Skandikon. Vi väger in miljöaspekter i affärsverksamheten på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket betyder att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar av våra resultat.

Skandikons informationssäkerhet och miljöledning är certifierade enligt ISO/IEC-standarderna 27001 och 14001. Certifieringen är ett bevis på att Skandikons ledningssystem uppfyller kvalitetskraven i de internationella standarderna för datasäkerhet och miljöarbete.

ISO/IEC 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Certifieringen innebär att företaget har en systematisk metod för att minska negativ påverkan på miljön och samhället.

ISO/IEC 27001 är en internationell standard för ledningssystem för informationssäkerhet. Certifieringen innebär att företaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda känslig information från obehöriga, att informationen är skyddad mot otillåtna ändringar och att den är tillgänglig när den behövs.

Kvaliteten på Skandikons processer för intern kontroll granskas och dokumenteras i tredjepartsintyg enligt ISAE 3402, och i de delar som gäller pensionsadministration enligt AAF 01/06.

Vår hantering av personuppgifter

För oss på Skandikon är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Vi arbetar därför aktivt med både organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att värna om din personliga integritet.

Nedan beskriver vi Skandikons roll i behandlingen av dina personuppgifter, hur dina uppgifter hanteras samt dina rättigheter. 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Skandikon är en pensions- och stiftelseadministratör. Vi hanterar därmed personuppgifter främst i egenskap av personuppgiftsbiträde åt våra kunder som utgörs av försäkringsgivare, arbetsgivare och företag. I rollen som personuppgiftsbiträde behandlar vi endast de personuppgifter som krävs för att fullgöra våra administrationsuppdrag gentemot respektive personuppgiftsansvarig kund. Exempel på personuppgifter som Skandikon behandlar inom dessa uppdrag är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och försäkringsnummer.

Skandikon tillhandahåller även tjänsten ”Valcentralen” till försäkringsgivare och företag som i sin tur använder plattformen för att ge dig som individ:
• information om de pensionsval som du har möjlighet att göra
• överblick över de val som du har gjort
• möjlighet att göra nya val och ändra gamla val

Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?

Syftet med Skandikons behandling av personuppgifter är att förse de av våra kunder som är försäkringsgivare och arbetsgivare med den information de behöver för att på ett korrekt sätt fullgöra sina förpliktelser gentemot mot dig som försäkrad.

I de fall våra kunder är företag vars stiftelser vi administrerar, behandlar Skandikon den information som krävs enligt stiftelsens statuter och gällande lagar.

Hur samlas uppgifterna in?

De personuppgifter Skandikon behandlar hämtas främst in ifrån våra uppdragsgivare (försäkringsgivare, arbetsgivare och företag) samt våra uppdragsgivares kunder (dig som individ). I förekommande fall hämtas även uppgifter in ifrån andra pensionsadministratörer, adressleverantörer samt olika myndigheter för att säkerställa att dina uppgifter hålls aktuella.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

På uppdrag av våra kunder lämnar vi i förekommande fall uppgifter till arbetsgivare och till företag som behöver dem för att leverera adressuppdateringar, pensionsprognoser, hälsoprövningar och riskförsäkringar. Vi lämnar även uppgifter till myndigheter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar.

Skandikon för inte över dina uppgifter till länder utan för EU och EES (s.k. tredjeland). Vi använder inte heller personuppgiftsbiträden från tredjeland. 

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter enbart så länge som respektive personuppgiftsansvarig uppdragsgivare kräver eller den tid som krävs för att fullgöra våra administrationsåtaganden inom pension och försäkring. Vi kan dock i förekommande fall spara uppgifter längre om det är nödvändigt på grund av lagkrav eller av säkerhetsskäl. 

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi vill försäkra dig om att Skandikon behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Skandikon vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all den information vi behandlar skyddas ifrån obehöriga. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till dina uppgifter och hanteringen av dina uppgifter är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Om du är kund hos något av de företag som vi agerar personuppgiftsbiträde åt har du rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag direkt ifrån det personuppgiftsansvariga företaget. Det är i huvudsak också det personuppgiftsansvariga företaget som du ska vända dig till för att begära rättelse av uppgifter, radering av uppgifter, begränsad behandling av uppgifter eller om du önskar göra övriga invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen för eventuella klagomål om hanteringen av dina personuppgifter.

Om du är osäker på vem som är personuppgiftsansvarig för dig, hjälper vi dig gärna med denna information.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök.

På vår webbplats används båda session cookies och permanenta cookies. Inga av dem sparar någon personlig information om dig (som till exempel e-postadress eller namn).

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan det medföra att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771-580 000.

Du kan även kontakta oss via post på adress:
Skandikon
Box 14
101 20 Stockholm

Lars Carlsson
vd
08-508 913 17

Välkommen att kontakta oss

Skandikon
Box 14    
101 20  Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 90C, 6 tr, Stockholm
Telefon: 0771-580 000 

Vd

Lars Carlsson
08-508 913 17

Försäkringsadministration

Fredrik Notini
08-508 913 11

Aktuarie, skuld och kostnad

Camilla Hiertner
08-508 913 29

Ekonomi och stiftelseadministration

Karin Liljegren
08-508 913 03

Informationssäkerhet

Daniel Levander
072-506 27 77